Algemene voorwaarden

MPlay BV is een besloten vennootschap, gevestigd op het adres Roos je Vecht straat 36, 80 81 BZ te El burg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder registratienummer 50332724.

1. Definities

1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van MPlay BV wordt afgesproken.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk als per e-mail als per bestelling via het bestelformulier op de website van MPlay BV, van levering van één of meerdere producten en of diensten van MPlay BV.

2. Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht, overeenkomst of levering van of met MPlay BV tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte is gesteld bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

3. Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor MPlay BV zijn niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door MPlay BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij door MPlay BV anders is vermeld.

2. Een aanbieding of een offerte van MPlay BV heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is.

3. Alle prijzen vermeld door MPlay BV zijn exclusief 19% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant afnemer het door MPlay BV beschikbaar gestelde contractformulier heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door MPlay BV met uitzondering van de real-time overeenkomsten: zie paragraaf 4.2.

2. Een real-time overeenkomst komt tot stand bij een bestelling of een aanvaarding van de producten en of diensten via de website van MPlay BV. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere afnemer zeven dagen annuleringsrecht – met uitzondering van domeinnaamregistraties - volgens de wet ‘koop op afstand’.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad. Bericht gaat uitsluitend per e-mail.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

2. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractsduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door MPlay BV hiervoor opgestelde procedure: zie paragraaf 5.3.

3. De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail, per fax of per post, producten en of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van MPlay BV een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

4. MPlay BV kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen met MPlay BV niet of niet volledig nakomt.

5. MPlay BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:

- failliet is of in staat van faillissement is verklaard
- niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft
- onder curatele staat
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
- informatie verspreidt die in strijd is met (inter-nationale wet- en regelgeving
- informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.


Tevens heeft MPlay BV het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de afnemer (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. De afnemer of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

6. Levering en leveringstijd

1. Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door MPlay BV zo spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van MPlay BV zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij MPlay BV in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht

1. Indien MPlay BV haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als MPlay BV in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Honorarium / vergoedingen

1. Het honorarium van MPlay BV is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.

2. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

4. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft MPlay BV het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan opdrachtgever te factureren.

5. De opdrachtgever is aan MPlay BV een honorarium verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen.

6. Naast het honorarium heeft MPlay BV recht op vergoeding van de door hem ten behoeve van de campagne of anderszins voor de opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door MPlay BV ingeschakelde derden.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van MPlay BV.

2. MPlay BV stuurt de afnemer per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.

3. MPlay BV is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan MPlay BV geen verwijt worden gemaakt als zij geen factuur verzonden heeft.

4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Als de betaling vooraf niet op tijd plaatsvindt, behoudt MPlay BV het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.

5. Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij MPlay BV. Na ontvangst van het bezwaar zal MPlay BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij MPlay BV is voldaan binnen het gestelde betalingstermijn.

7. De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van MPlay BV is bijgeschreven.

8. Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt MPlay BV administratiekosten en eventueel gemaakte portokosten voor de aanmaning in rekening.

9. Indien MPlay BV andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal MPlay BV deze op de afnemer verhalen.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door MPlay BV vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van MPlay BV met uitzondering van de ontworpen websites. De opdrachtgever ontvangt alle rechten op de website mits hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Persoonsgegevens

1. De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst MPlay BV toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

2. MPlay BV verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt deze aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

3. Persoonsgegevens kunnen door MPlay BV gebruikt worden voor mailingen, akties of andere ongevraagde reclame van MPlay BV. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Met schriftelijk wordt hier ook per e-mail bedoeld.

12. Aansprakelijkheid

1. MPlay BV is voor webhosting en domeinnamen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft MPlay BV geen invloed. MPlay BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreken blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MPlay BV.

2. Iedere aansprakelijkheid van MPlay BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

3. De afnemer vrijwaart MPlay BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de afnemer geleverde producten en of diensten van MPlay BV.

4. MPlay BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde promotiemateriaal.

5. Mocht MPlay BV aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

7. Wijzigingen in de gegevens van de afnemer dient de afnemer direct schriftelijk mede te delen aan MPlay BV. Als de afnemer dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die MPlay BV als gevolg daarvan lijdt.

13. Buitengebruikstelling

1. MPlay BV heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan MPlay BV niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. MPlay BV activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

14. Klachten

1. De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per e-mail te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens MPlay BV.

2. Indien de klacht gegrond is, dan zal MPlay BV de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

3. Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden

1. MPlay BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. MPlay BV is verplicht deze wijzigingen twee maanden voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MPlay BV en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.